Ontwerp Uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024 - openbaar onderzoek

Ontwerp Uitvoeringsplan Kunststoffen 2019-2024

De opmaak van het ontwerpplan vroeg afstemming met de talrijke initiatieven die binnen diverse (internationale) fora genomen worden (zowel van sectorfederaties als binnen EU-beleid) als met andere plannen gesteund door de Vlaamse Regering of minister, zoals:
- Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig Bedrijfsafval 2016-2022
- Actieplan duurzaam beheer biomassa(rest)stromen 2015-2020
- Beleidsprogramma Materiaalbewust bouwen in kringlopen 2014-2020
- Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil
- Vlaams verpakkings- en zwerfvuilbeleid 2.0
- Vlaams Plan Overheidsopdrachten

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voorstel uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten. Ook innovatie in technieken kan hierbij een grote rol spelen. Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. Deze ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.

Openbaar onderzoek van 15 juli t.e.m. 1 oktober 2019

Vanaf 15 juli tot en met 1 oktober ligt het ontwerpplan voor in openbaar onderzoek. Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM.
Dit kan via het emailadres ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of naar het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via bovenstaand telefoonnummer met vermelding van de dossierbenaming.

U hebt het recht de brochure te downloaden, te printen en digitaal te verspreiden.

U hebt niet het recht deze aan te passen of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste OVAM-publicaties kunt u raadplegen en/of downloaden op de OVAM-website.