Omgevingsvergunning (vanaf 1 januari 2018)

De omgevingsvergunning (OMV) verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle gemeenten overstappen naar het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.

Voor wie?

Er is een OMV van de overheid vereist voor stedenbouwkundige handelingen (SH), verkavelingen en voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) van de eerste en tweede klasse:

 • IIOA
  Een OMV is vereist voor fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties en toestellen die opgericht, gebruikt en veranderd (uitgebreid, gewijzigd of toegevoegd) worden en waarvan het bestaan, het in bedrijf nemen of het in werking stellen hinderlijk kan zijn voor de mens en voor het leefmilieu. Ook het lozen van afvalwater, het lozen van gevaarlijke stoffen in grondwater, het winnen van grondwater, het kunstmatig aanvullen van grondwater en het opslaan van afvalstoffen zijn hieronder begrepen. Tot slot moet de exploitant van een inrichting voor het verwijderen van afvalstoffen een OMV aanvragen.
  De wetgever heeft de inrichtingen, waarvoor een OMV moet aangevraagd worden, opgenomen in een lijst: Vlarem Bijlage 1 Indelingslijst.

 • SH
  Een OMV is eveneens vereist voor de volgende stedenbouwkundige handelingen:
  - bouwwerken,
  - wijziging van bestaande beplantingen,
  - een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor diverser doeleinden,
  - het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem,
  - overige bouwwerken, en
  - uitzonderingen: door hun geringe omvang is voor bepaalde werken geen OMV
   vereist. 

Een OMV wordt verleend door:

 • De Vlaamse Regering of gewestelijke omgevingsambtenaar voor de Vlaamse projecten op de gesloten lijst en voor de projecten die uitsluitend mobiele of verplaatsbare IIOA omvatten en die gelegen zijn op twee of meer provincies;
 • De deputatie voor de eerste klasse IIOA die niet voorkomen op de gesloten lijst van de Vlaamse of gemeentelijke projecten;
 • Het college van burgemeester en schepenen voor de gesloten lijst van gemeentelijke projecten en alle andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie bevoegd is.

Klasse 3-IIOA die geen deel uitmaken van een klasse 2- of klasse 1-IIOA moeten geen OMV aanvragen. Voor hen volstaat dat zij een melding doen van hun IIOA. Dit geldt ook voor de stedenbouwkundige handelingen vermeld in artikel 4.2.2. VCRO.

Voorwaarden

De OMV-aanvraag wordt ingediend in twee exemplaren of in één exemplaar als het digitaal wordt ingediend. Het formulier bevat de gegevens van de SH als van de IIOA als het over een geïntegreerd project gaat. De aanvraag bevat twee luiken: het formulier en de addenda:

 1. algemene projectgegevens
 2. gegevens van de SH
 3. gegevens van de IIOA:
  - korte niet technische omschrijving
  - ligging
  - voorwerp aanvraag
  - indelingsrubrieken
  - gegevens over het gebruik van materialen, grondstoffen en processen
  - overzicht van de toestellen
  - plannen
  - stoffen die autorisatie of beperkingen volgens REACH hebben
  - bijstelling van bijzondere milieuvoorwaarden
  - toevoeging vergunningen
 4. gegevens van MER-plicht
 5. de relevante potentiële effecten op de mens en het milieu
 6. gegevens over de procedure
 7. gegevens van de personen betrokken bij de SH
 8. gegevens van de personen betrokken bij IIOA
 9. overzichtslijst van de bijlagen

Procedure

Er zijn twee procedures voor het verlenen van de OMV in eerste aanleg.

De vereenvoudigde procedure is van toepassing op:

 1. beperkte veranderingen van een vergund project
 2. een project met uitsluitend tijdelijke IIOA
 3. de exploitatie van IIOA die vergunningsplichtig is geworden door een aanvulling of een wijziging van de indelingslijst, voor zover de opmaak van een MER, OVR en/of passende beoordeling niet vereist is
 4. een verandering door een wijziging of uitbreiding waarbij de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op klasse 3
 5. projecten van artikel 13 vermeld in het Omgevingsvergunningsbesluit
 6. gemengde projecten die voldoen aan de voorwaarden van artikel 14 van het Omgevingsvergunningsbesluit

De vereenvoudigde procedure geldt nooit als een MER, OVR of passende beoordeling vereist is.

In alle overige gevallen is de gewone procedure van toepassing.