Milieuvergunning

Als je in Kontich een bedrijf wilt starten, moet je nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of je bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

Je moet zelf nagaan tot welke klasse je bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van je bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Voor wie?

Elk bedrijf, van tandarts tot multinational, moet bij de milieudienst nagaan of de zaak een omgevingsvergunning vereist.

Voorwaarden

 • Voor klasse 1 en 2 heb je een omgevingsvergunning nodig.
 • Voor klasse 3 heb je alleen meldingsplicht.

Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse je bedrijf hoort.

 • De Milieuvergunningenwegwijzer helpt je om de klasse van je bedrijf te bepalen. Je komt ook te weten of je een omgevingsvergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke omgevingsvergunning en waarvoor.
 • Je kan ook de meest recente lijst van het VLAREM 1 raadplegen.

Afhankelijk van deze klasse, heb je een andere omgevingsvergunning nodig.

 • Behoort je bedrijf tot klasse 1?
  Vraag dan een omgevingsvergunning aan bij de deputatie van de provincie Antwerpen. De omgevingsvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen de termijn opgenomen in het omgevingsdecreet.
 • Behoort uw bedrijf tot klasse 2?
  Vraag dan een omgevingsvergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen de termijn opgenomen in het omgevingsdecreet.
 • Behoort je bedrijf tot klasse 3?
  Dan ben je enkel verplicht om dit te melden

Praktische info

Op de website van Departement Omgeving vindt u meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Beroep

Als je milieuvergunning geweigerd wordt, kan je in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie Antwerpen.