Projectoproep: bestemming restmiddelen vzw PWA Kontich

Op 1 januari 2018 ging het Decreet Wijk-werken in voegen, waarbij het Wijk-werken in de plaats treedt van de PWA-werking. Hiermee vervalt de verplichting om een gemeentelijke PWA-werking te onderhouden en vervalt ook haar reden van bestaan. De organisator van het Wijk-werken is de Interlokale Vereniging Wijk-werken ZORA en alle voormalige PWA-medewerkers werden Wijk-werkers binnen deze intergemeentelijke vereniging.

 

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw PWA Kontich plannen dan ook om voor het einde van 2018 de vzw PWA Kontich te vereffenen. Daarbij dient het saldo van de activa en passiva van de vzw, zo’n 110.000 euro, een bestemming te krijgen die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht. De Raad van Bestuur stelt zich dan ook tot doel om één of meerdere begunstigden te selecteren die zich engageren voor een project van arbeidstoeleiding in Kontich en daartoe een concreet en haalbaar project indienen. De middelen worden toegewezen op basis van de statutaire verplichtingen. De toewijzing is eenmalig.

 

De aanvraag voor de subsidie dien je ten laatste op 14 mei 2018 via het daartoe bestemde formulier in. Alle criteria, de volledige aanvraagprocedure en het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.

Ten laatste op donderdag 31 mei 2018 ontvangen alle aanvragers een overzicht van de aanvragen, met een vermelding voor elk dossier of het al dan niet volledig is. De aanvrager wordt desgevallend verzocht om bijkomende informatie of stukken schriftelijk te verstrekken voor de beoordeling van zijn aanvraag. Een door de vzw PWA Kontich samengestelde commissie legt een advies over alle ontvankelijke aanvragen voor aan de Raad van Bestuur van de PWA, die beslist. De uiteindelijke uitbetaling is gepland in juli 2018.

Gepubliceerd op maandag 12 maart 2018 10.08 u.