Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

1. De vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen, ongeacht of deze bestemming in he kader van de hoofdactiviteit of in het kader van een nevenactiviteit is.

Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.

2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie weigeren op grond van:

· Een onvolledige aanvraag en/of de aangeleverde documenten conform het aanvraagformulier onjuiste gegevens bevatten.

· Ruimtelijke ligging van de handelszaak: · Indien de aanvraag betrekking heeft op een bestemming die stedenbouwkundig ontoelaatbaar is;

· Indien de aanvraag van de locatie van de vestiging gelegen is op één van de volgende plaatsen: · Als er binnen een straal van 50m, gemeten vanaf de toegangsdeur, geen voldoende parkeergelegenheid is, in de vorm van een private parking gereserveerd voor de klanten en/of een openbare parkeergelegenheid;

· Als er binnen een straal van 250m, gemeten vanaf de toegangsdeur reeds een openbaar speelplein gelegen is;

· Als er binnen een straal van 750m, gemeten vanaf de toegangsdeur reeds een nachtwinkel is;

· In of naast gebouwen met een voortuin;

· In de zones waar handelsactiviteiten niet toegestaan zijn. Deze plaatsbesprekingen worden beoordeeld op datum van de inschrijving van de vergunningsaanvraag door de gemeente.

· Als er binnen een straal van 250 m een horecazaak gelegen is.

Onverminderd de bovenstaande afbakening van zones geldt zowel binnen als buiten deze gebieden dat het aantal vestigingen van nachtwinkels en/of privaat bureaus voor telecommunicatie de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag worden overschreden.

· De handhaving van de openbare orde, gezondheid, veiligheid en rust. Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, gezondheid, veiligheid en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

Het volledig Uniform gemeentelijk politiereglement, Politiezone Hekla kan u terugvinden via deze link :

https://www.kontich.be/product/193/politiereglement

Procedure

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.