Mobiliteitsplan

In een gemeentelijk mobiliteitsplan legt de gemeente vast welk mobiliteitsbeleid ze wil gaan voeren. In 2008 werd het eerste mobiliteitsplan voltooid. Tijdens de gemeenteraad van 19 juni 2017 werd het mobiliteitsplan ‘tweede generatie ‘ goedgekeurd.

Het mobiliteitsplan betekent in het algemeen een leidraad voor de keuzen i.v.m. de verkeerscirculatie, de voorstellen voor de herinrichting van straten en pleinen, de voorzieningen voor het fietsverkeer, voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, het parkeren en de verkeersveiligheid en –leefbaarheid langs de hoofdstraten en in woonwijken.

Met een ambitieus beleidsplan wil de gemeente Kontich een belangrijke stap zetten om het verkeer op haar grondgebied op een duurzame en veilige manier organiseren. Bij de opbouw van het beleidsplan is uitgegaan van het STOP-principe. In eerste instantie wordt de nodige aandacht gegeven aan de Stappers. Hieronder vind je de verdere toelichting van het beleidsscenario:

1 / Toegankelijk en aantrekkelijk centrumgebied

Om de verplaatsingen te voet voor de korte afstanden aantrekkelijker te maken, wordt ingezet op een heraanleg van het centrumgebied met de klemtoon op een aantrekkelijk verblijfskarakter; de ambitie is om de dominantie van de auto in het wegbeeld te doorbreken. Hierbij wordt vertrokken van de principes die in het Masterplan reeds werden uitgewerkt. Waar mogelijk worden trage wegen gerenoveerd die doorsteekjes mogelijk maken. Hiervoor wordt uitgegaan van het tragewegenplan dat werd opgemaakt in samenwerking met de VZW Trage Wegen. Waar trage wegen aantakken op het reguliere wegennet zal gezorgd worden voor een veilige inrichting.

 

2 / Kontich op de fiets

De gemeente Kontich heeft de duidelijke ambitie om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om, vooral voor de korte verplaatsingen, de fiets te nemen in plaats van de wagen. De doelstellingen en maatregelen die hiervoor worden gepland worden beschreven in een apart fietsbeleidsplan. Een analyse van de fietsvoorzieningen zorgde ervoor dat de zwakke schakels voor de fietser in beeld kwamen. Hier is de ambitie om de volgende jaren deze zwakke schakels op te waarderen zodat er een degelijk netwerk ontstaat voor de fietser. Hierbij wordt vertrokken van het bovenlokale fietsnetwerk dat verder wordt verfijnd met de lokale fietsroutes. De barrièrewerking van de drukke gewestwegen en spoorweg wordt verkleind; prioriteit hierbij is de realisatie van een fietstunnel onder de N171 expresweg ter hoogte van de Rubensstraat om de fietsverbinding naar en van Sint-Rita te verbeteren. Veilige en comfortabele fietsenstallingen aan de logische aantrekkingspolen moeten er mee voor zorgen dat fietsen aantrekkelijker wordt. Een uitgebreid aanbod aan flankerende-maatregelen moeten de infrastructurele maatregelen ondersteunen en het fietsgebruik in Kontich doen toenemen.

 

3 / Opwaardering openbaar vervoer

Wat het openbaar vervoer betreft zal de komst van de tram(bus) tot aan de carpoolparking een grote impact hebben. De komst van de tram(bus) (zie beleidsplan 4.2.3) zal zorgen voor een betere bereikbaarheid van Kontich en zal de gemeente verbinden met Antwerpen. De verdere detailuitwerking van het tracé en de haltes zal rekening dienen te houden met andere projecten zoals de bouw van de fietstunnel onder de N171 (expresweg) en de heraanleg van het kruispunt van N171 met N173 Prins Boudewijnlaan. Er wordt overwogen om op deze locatie een randparking voor het centrum van Kontich te voorzien. Verder zal na de komst van de tram(bus) het busnetwerk moeten herbekeken worden, in het bijzonder lijnen 32, 91 en 92. Deze aanpassingen worden door gemeente en De Lijn samen verder bekeken. De gemeente zal daarnaast de nodige inspanningen doen met betrekking tot de aspecten van het openbaar vervoer die ze zelf in de hand heeft: het versterken van de hoofdhaltes in de gemeente in hun vormgeving en uitrusting en door de overige bushaltes in te richten volgens het STOP-principe, met integrale looproutes (toegankelijkheid), een aangenaam verblijfsklimaat, fietsenstallingen en toegankelijke perrons. Het mobiliteitsplan wenst ook de rol van het station van Kontich op te waarderen. Zowel door het aanbod aan treinen en de frequentie te verhogen maar ook door een aantrekkelijkere omgevingsaanleg na te streven.

 

4 / Weren doorgaand autoverkeer door aanleg noordelijke omleidingsweg

In laatste instantie komt dan het Privé-vervoer aan bod. Om de impact van het doorgaand verkeer door het centrum van Kontich te verminderen werd recent een circulatieplan ingevoerd. Op termijn is het de bedoeling om ten noorden van de dorpskern een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen de N1 Koningin Astridlaan en de N173 (Prins Boudewijnlaan). Deze nieuwe weg moet het doorgaand verkeer in de gemeente opvangen. Er wordt voor gekozen om de noordelijke omleidingsweg door te trekken tot aan de N173 (Prins Boudewijnlaan) zodat de bestaande N171 (tussen Edegem en Molenstraat) kan worden afgebouwd. Hierdoor kan ook het verblijfsgebied van Kontich centrum worden verruimd. Verder moet aandacht gaan naar het wegwerken van de barrièrewerking van de N171 (tussen N173 en op- en afrit E19) (zie ook fietstunnel) en het opwaarderen als groenas.

 

5 / Gedifferentieerd parkeerbeleid

Het parkeerbeleid wordt bijgestuurd: voor langparkeerders worden randparkings aan de rand van het centrum voorzien, bv. aan het kruispunt van N171 (expresweg) met N173 (Prins Boudewijnlaan). De parkeerplaatsen in het centrum kunnen hierdoor een hoger rendement halen, wat positief is voor winkels en horeca. Tegelijk komt hierdoor in het centrum van Kontich ruimte vrij die anders kan worden ingericht. Parkeren wordt afgestemd op de verschillende gebruikers en doelgroepen. Zo kunnen de leerkrachten parkeren aan de rand en kunnen de vrijgekomen parkeerplaatsen in het centrum benut worden door andere gebruikers. Dit alles wordt ondersteund door een aantal flankerende maatregelen: sensibilisering en informatiecampagnes naar de bevolking, afspraken in verband met handhaving, …Waar nodig worden in de circulatiemaatregelen uitzonderingen voorzien voor de voertuigen van De Lijn.