Ik kan niet gaan stemmen

Op de dag van de verkiezingen gaan we met z’n allen weer naar de stembus om onze stem uit te brengen.

Ik kan niet gaan stemmen op de dag van de verkiezingen. Kan ik volmacht geven?

Sommige kiezers kunnen hun stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer (artikel 147bis van het Kieswetboek). Op deze manier kan de volmachtkrijger stemmen in naam van de volmachtgever.

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger, om de volmacht te kunnen uitoefenen, in het bezit zijn van het officiële, ingevulde volmachtformulier, de eigen identiteitskaart en de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau).

Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.

Het volmachtformulier is te verkrijgen op de dienst burgerzaken van het lokaal bestuur, Gemeenteplein 1. Je kan het ook downloaden via de website www.verkiezingen.fgov.be (formulieren) Voor Belgische kiezers (witte oproepingskaart)

Hieronder kan je aflezen in welke gevallen je volmacht kan geven. De redenen voor de volmacht moeten op het volmachtformulier worden geattesteerd:

  1. een arts vermeldt op het attest dat de kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;
  2. de werkgever attesteert op het formulier dat de kiezer om beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Indien de kiezer in het buitenland verblijft, attesteer hij deze onmogelijkheid voor de leden van het zijn/haar gezin;
  3. de burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde vermeldt op het volmachtformulier, op voorwaarde dat de kiezer zijn ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op erewoord indient, dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen, omwille van zijn activiteit als zelfstandige;
  4. de directie van de penitentiaire instelling waar de kiezer verblijft, vermeldt op het formulier dat de kiezer die op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert;
  5. de organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen attesteert dat de kiezer omwille van de deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;
  6. de directie van de onderwijsinstelling attesteert op het volmachtformulier dat de student, omwille van studieredenen, zich in de in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;
  7. de burgemeester of zijn afgevaardigde vermeldt dat de kiezer zich op de dag van de stemming wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat de kiezer de nodige bewijsstukken voorlegt of op basis van een verklaring op erewoord als de kiezer een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen.

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachtkrijger ondertekend. Het wordt ook ondertekend door de persoon die verklaart dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen.

Voor vragen in verband met verkiezingen kan je terecht bij de dienst burgerzaken op het nummer 03 246 25 70 of bij de dienst communicatie op het nummer 03 246 25 55 of via e-mail: verkiezingen@kontich.be