Huurpremie

Wat?

Als je minstens 4 jaar zonder onderbreking ingeschreven staat op de wachtlijst van de sociale woningen bij je referentiemaatschappij kan je onder bepaalde voorwaarden een huurpremie ontvangen. 

Om je referentiemaatschappij te kennen kan je contact opnemen met Wonen Vlaanderen.

Je kan de huurpremie krijgen tot je een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij aangeboden krijgt.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de huurpremie moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

- Je staat minstens 4 jaar onafgebroken op de wachtlijst van sociale woningen (bij je referentiemaatschappij)

- Je gezinsinkomen is niet hoger dan € 17.500 (te verhogen met € 1.570 per persoon ten laste)

- De huurprijs van je huidige woning is niet meer dan € 590 + € 59 per persoon ten laste

- Je huidige huurwoning moet overeenstemmen met de Vlaamse wooncode

Na verhuis moet je inschrijving bij de sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in je nieuwe gemeente, binnen de 3 maanden in orde zijn.
Als je te laat bent met je inschrijving, begint de wachttijd opnieuw te lopen.

Meer info

Voor meer info kan je terecht bij de sociale dienst of bij de diensten van Wonen Vlaanderen.