Geurhinder

Geurhinder treedt op als mensen een geur, die ze in hun leefomgeving waarnemen, als onaangenaam en/of schadelijk voor hun welzijn beoordelen. 

Ruim 15 % van de bevolking in Vlaanderen is op één op andere manier gehinderd door geurtjes afkomstig van allerlei activiteiten. De mate van de hinder wordt meestal bepaald door eventuele piekconcentraties waar men aan blootgesteld wordt.

Enkele knelpunten van geurhinder zijn verkeer en vervoer. deze vorm van geurhinder concentreert zich voornamelijk in en rond steden en belangrijke verkeersassen.

De kernen van hinder door KMO en industrie situeren zich voornamelijk in de buurt van gekende KMO- of industriezones.

Het uitspreiden van mest en veestallen zijn de voornaamste geurbronnen binnen de categorie land- en tuinbouw. De geurhinder door deze activiteiten vinden we verspreid over Vlaanderen terug.

Binnen de subcategorie water en zuivering zijn het voornamelijk de waterlopen en riolering die zorgen voor geurhinder.

Bij handel en diensten wordt vooral horeca vermeld.

Meer info

Voor meer informatie over geurhinder kan je terecht op de website van het departement omgeving.

Op gemeentelijk niveau vind je de algemene regels inzake geur en lucht terug in het Uniform gemeentelijk politiereglement van HEKLA op pagina 48 art. 196 tot 201.

Klachten mbt geurhinder kan je melden bij de gemeentelijke milieudienst tijdens de kantooruren of bij de politiezone HEKLA (24/24u) op het nummer 03 444 00 00.