Erfdienstbaarheden

Privé-erfdienstbaarheden

Erfdienstbaarheden zijn eigen aan een bepaald perceel en zijn bij het lokaal bestuur normaal niet gekend. Deze informatie zal via de notaris of via de dienst registratie van het kadaster moeten ingewonnen worden. Zaken die betrekking hebben op het openbaar nut, zoals ondergrondse nutsleidingen, moeten gekend zijn bij de betrokken diensten of nutsmaatschappijen. 

Voor meer info neem je contact op met je notaris of de dienst Registratie van het kadaster.

Erfdienstbaarheden van openbaar nut

Atlas buurtwegen

De wetgever wilde in 1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Wie eigenaar was (of is) van de bedding (gemeente of aangelanden) speelt eigenlijk geen rol. Al deze buurtwegen zijn aangeduid in de zogenaamde atlas van de buurtwegen.
Vele geselecteerde wegen waren destijds bedoeld voor doelgericht verkeer (zich begeven naar het dorp, de kerk, weide, akker,…). Toeristisch fietsen en/of wandelen was toen nog niet aan de orde.
De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen, soms maar 1 meter breed en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden.
In de loop der jaren werden talrijke wijzigingen (afschaffingen, bijklasseringen, verleggingen) op voordracht van de gemeente, door de deputatie goedgekeurd. Bij elke beslissing hoort een plan (document van wijziging) dat apart bewaard wordt.
De atlas kan je inkijken via het geoloket van de provincie Antwerpen.

Atlas Waterlopen

Er zijn 154 atlasboeken opgemaakt in de periode rond 1877 en 151 atlassen in de jaren 1950. Deze historische atlassen werden intussen gedigitaliseerd. Je kunt ze raadplegen in dit geoloket en je vindt er ook extra informatie over de breedte, diepte, ... van de bedding.

De atlas kan je inkijken via het geoloket van de provincie Antwerpen.

Hoogspanningsleiding

Voor alle werken op minder dan 100 meter van een hoogspanningsinstallatie moet u vooraf contact opnemen met een van de Contact Centers van Elia. Zij beschikken over alle noodzakelijke informatie om de werken in alle veiligheid te laten verlopen. Inzake de oprichting van windturbines dient u rekening te houden met een invloedszone van 500 meter !

Het contacteren van onze diensten is ook van belang voor de eventuele aansprakelijkheid. Aannemers die werken willen uitvoeren in de nabijheid van leidingen die gevaarlijke producten vervoeren, nabij hoogspanningslijnen of ondergrondse elektriciteitskabels zijn verplicht om deze werken aan de betrokken netbeheerders te melden om zo de plannen van hun installaties te verkrijgen. Anders kan een aannemer bij een ongeval aansprakelijk worden gesteld voor alle letsels, beschadigingen en voor de eventuele stroomonderbrekingen die hierdoor werden veroorzaakt.

De kaart kan je inkijken via het loket van de beheerder elia.

Zones voor ondergrondse leidingen

  • NAVO-leiding
  • PIDPA-leiding: je kan de liggingsplannen van het leidingsnet raadplegen via pidpa.
  • AWW-leiding: je kan de liggingsplannen van het leidingsnet raadplegen via water-link.
  • Air liquide - leiding: 

Spoorwegen

Naast de spoorwegen is een erfdienstbaarheid voor het opruimen van struikgewas. De wet dateert van 14 februari 1935 en is na te lezen op de website van de overheid.

Autosnelwegen

De erfdienstbaarheden naast de autosnelwegen wordt geregeld door het Koninklijk besluit van 4 juni 1958.

Natuurgebieden