Elektronische kaart niet-Belgen

Maak een afspraak voor de aanvraag van een kaart.


Maak een afspraak voor het afhalen van een kaart. 


Je dient geen pasfoto meer mee te brengen of te maken in de fotocabine in het gemeentehuis.

Aan onze loketten kunnen nu foto's genomen worden die rechtstreeks op de identiteitskaart komen.
Deze foto is gratis en voldoet automatisch aan alle normen waar een correcte pasfoto aan moet voldoen.

 

De elektronische vreemdelingenkaart wordt zowel aan EU-burgers als aan burgers van een niet-EU land uitgereikt. De elektronische vreemdelingenkaart is geen identiteitskaart. Zij bevestigt enkel dat de vreemdeling in orde is met onze wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdeling.

Zowel EU-ers als niet-EU-ers moeten steeds in het bezit zijn van hun identiteitskaart of van hun paspoort van hun land van oorsprong.

Burgers van derde landen:

A kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf

B kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

C kaart: identiteitskaart voor vreemdelingen

D kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene

Burgers van de Europese Unie en hun familieleden:

E kaart: verklaring van inschrijving

E+ kaart: document ter staving van duurzaam verblijf

F kaart: verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F+ kaart: duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

De B, C, D, E en F-kaarten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. De A-kaart heeft een beperkte geldigheidsduur.

Voor wie?

Niet-Belgen.

Voorwaarden

De vreemdeling is in staat om een document voor te leggen dat zijn identiteit bewijst.

Aan de hand van dit document en van de situatie zal er een procedure gestart worden om een verblijfsdocument aan te vragen.

Procedure

Bij aankomst in België dient elke vreemdeling, EU of niet-EU, zich aan te melden bij de dienst Vreemdelingen van het lokaal bestuur van de woonplaats.

De aard van het document wordt bepaald door de nationaliteit van de vreemdeling, de duur van het voorgenomen verblijf en door de reden waarom het verblijf wordt aangevraagd.

  Elektronische vreemdelingenkaart
E, E+, F, F+
Elektronische vreemdelingenkaart 
A, B,C, D, H
Gewone procedure (levering 2 à 3 weken) 25,00 EUR 25,00 EUR
Spoedprocedure (levering in de gemeente - 2 werkdagen indien aanvraag vóór 15 u)
Levering de tweede werkdag na de bestelling vóór 12u - beschikbaar voor de burger vanaf 14u. (D+2)
130,00 EUR 130,00 EUR
DUPLICAAT (bij verlies of diefstal) 25,00 EUR 25,00 EUR

Regelgeving

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vormt de wet de algemene basis voor niet bevoorrechte vreemdelingen.

Wet van 19 juli 1991 (B.S. 03 september 1991) betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen.

Europese verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van 18 april 2008 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen.

Wet van 9 januari 2012 (B.S. 18 juni 2012) tot wijziging van artikel 6 §6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Uitzonderingen

EU-onderdanen in dienst van de Europese Commissie.

Wat meebrengen

- je paspoort of identiteitskaart van het land van oorsprong (eventueel voorzien van een visum)

- je identiteitsbewijs van land van oorsprong

- indien van toepassing: werkgeversattest en/of arbeidskaart/beroepskaart

- akten van Burgerlijke Stand (geboorte-, huwelijks- en/of echtscheidingsakte) - eventueel vertaald en voorzien van legalisatie of apostille