GECORO

 

Een goede, evenwichtige stedenbouw op schaal van de straat, de buurt, de gemeente is in de eerste plaats een opdracht en bevoegdheid van het lokaal bestuur. De GECORO adviseert het gemeentebestuur over ruimtelijke ordening en stedenbouw in Kontich.

Deze adviesraad speelt een belangrijke rol in de goedkeuringsprocedure van het gemeentelijk beleidsplan ruimte en bij het opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en stedenbouwkundige verordeningen. Vaak verleent de GECORO ook advies over een omgevingsvergunningsaanvraag of verkavelingsaanvraag. De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen intiatief van de commissie.

De adviesraad telt 11 effectieve en 10 plaatsvervangende leden. De raad bestaat uit:

enerzijds vertgenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen, zoals

- milieu/natuur

- werknemers

- land- en tuinbouwers

- ondernemers/zelfstandigen

- senioren

- jeugd

- vrije tijd

- erfgoed

en anderzijds deskundigen. deze deskundigen weten wat er leeft in de gemeente en kunnen door hun ervaring, interresses of beroep een onderbouwde bijdrage leveren op het vlak van bijvoorbeeld: architectuur, duurzame ontwikkeling, landschapsontwerp, mobiliteit, openbare ruimte, ruimtelijke planning en stedenbouw,...

Een mandaat duurt zes jaar en loopt quasi gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. De GECORO vergadert gemiddeld eenmaald per maand en dit meestal op de vierde maandag van de maand.

De gemeenteraad heeft op 21 oktober 2019 de volledige samenstelling van de GECORO vastgesteld. 

Hieronder vind je de ledenlijst, het huishoudelijk reglement en het memorandum.

Samenstelling