GECORO

De Vlaamse Overheid verplichtte alle Vlaamse gemeentebesturen een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) te installeren. Bij beslissing van de gemeenteraad van 20 oktober 2003 werd de GECORO in Kontich een feit. 
 
De overheid bepaalde ook het aantal leden van deze commissie. Voor Kontich bestaat dat aantal uit 11 effectieve leden, waarvan 3 deskundigen en 8 vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen: de lokale milieu- en natuurverenigingen, de socio-culturele organisaties, de jeugdverenigingen, de landbouworganisaties, de werkgevers, de werknemers en de handelaars. De mandaten van de leden duren zes jaar en lopen samen met de legislatuur van de gemeenteraad. 
 
De GECORO brengt in eerste instantie advies uit. Dit kan op 3 niveaus.
Er zijn, op de eerste plaats, een aantal decretaal bepaalde verplichte adviezen, o.a. bij de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de coördinatie van de reacties van het openbaar onderzoek bij het tot stand komen van dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en tevens hierover een gemotiveerd advies geven aan de overheid. De GECORO speelt uiteraard een belangrijke rol bij het tot stand komen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Daarnaast geeft de commissie advies bij het afleveren van stedenbouwkundige verordeningen, bouwaanvragen,… 
 
Het schepencollege of de gemeenteraad kan vrijwillig advies vragen over een bepaald dossier op het vlak van ruimtelijke ordening. De GECORO kan zelf ook vrijwillig advies uitbrengen aan het schepencollege over gelijk welk dossier op het vlak van ruimtelijke ordening. 
 
Voor meer info neem je contact op met de Cel Planning.

Samenstelling