Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog steeds duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen blijft achteruitgaan. Verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Wat zijn ecologisch kwetsbare waterlopen?


Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats (vegetatie) of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.


Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen


Om de schade te beperken, adviseerde de Droogtecommissie op 16/07/2019 een captatieverbod (onttrekken van water) in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het -op dit moment- nog niet nodig is om een captatieverbod op te leggen.


Captatieverbod in de provincie Antwerpen


Op basis van dit advies besliste de gouverneur van de provincie Antwerpen om vanaf 19/07/2019 een captatieverbod in te stellen.

Het captatieverbod geldt voor alle waterlopen in de stroomgebieden van de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, Groot Schijn, Laarse beek, Antitankkanaal, de Kleine Nete, de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete), Vrouwvliet, Birrebeek, Zwarte Beek, Grote Molenbeek en de Autbroekloop (zie Stroomgebieden in de bijlage hieronder)


Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.
Het capteren van water uit de kanalen blijft toegelaten, zij het enkel op de daartoe geselecteerde punten (zie www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties).


Wees spaarzaam met water!


De gouverneur roept op om zeer zuinig en oordeelkundig om te gaan met water, een schaars en waardevol goed. Temeer omdat voor de komende dagen opnieuw droog en warm weer wordt voorspeld.


Voorts dringt ze erop aan om prioritair gebruik te maken van alternatieve waterbronnen zoals het water van bemalingen bij bouw- en/of infrastructuurwerken en/of het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Bemalingswater wordt veel beter nuttig gebruikt dan versneld te worden afgevoerd via de riolering.


Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijv. grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water. Vermijd daarom best, ook zonder formeel verbod, de niet-essentiële toepassingen, zoals het bespeien van gazons of het wassen van auto’s.


In bijlage:
- Politiebesluit captatieverbod 18/07/2019
- Q&A bij het captatieverbod van 18/07/2019
- Overzichtskaart stroomgebieden provincie Antwerpen


Perscontacten :
-
Kabinet gouverneur Cathy Berx:

Bram Abrams Arrondissementscommissaris van de gouverneur M: 0473 65 77 72 E: bram.abrams@provincieantwerpen.be

Sara Claes, Kabinetsadviseur T: 03 240 50 52 M : 0476 50 55 91 E: sara.claes@provincieantwerpen.be


Dienst Integraal Waterbeleid:
Kathleen Van Dorslaer
teamverantwoordelijke beleid M: 0475 76 39 31 E: kathleen.vandorslaer@provincieantwerpen.be