BuurtInformatieNetwerk

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners uit een bepaalde buurt/wijk en hun lokale politie.

Iedere inwoner van Kontich kan BIN-lid worden. Ook inwoners uit aanpalende gemeenten kunnen toetreden als hun straat in het geografische spreidingsplan is opgenomen. Je kan je op ieder ogenblik laten uitschrijven als BIN-lid.

In een BIN zijn volgende partijen betrokken: 

• burgers uit een bepaalde wijk/buurt

• een BIN-coördinator per wijk

• de lokale politie

• de lokale bestuurlijke overheid

Een BIN wil:

• het veiligheidsgevoel verhogen

• de samenhang in de buurt versterken

• de buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie

• meehelpen aan het voorkomen van slachtoffers bij brand en CO-vergiftiging.

• een samenwerking tussen burger en politie realiseren op het vlak van informatie-uitwisseling

Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, de burger zelf te betrekken bij de veiligheid in zijn leefomgeving en de aangifte- en meldingsbereidheid van de bevolking te verhogen.

Binnen een BIN is er een permanente informatie-uitwisseling:

• tussen de lokale politie en burgers door het verspreiden van preventietips

• met de nadruk op het verspreiden van nuttige informatie

• afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers

Een goede voorbereiding en organisatie zijn zeer belangrijk. Daarnaast is ook een constante evaluatie een voorwaarde om het BIN verder te laten evolueren en te laten uitgroeien tot een sterke organisatie.

Alle betrokken partners zorgen voor een informatie-uitwisseling, waarbij de eigenheid van elke partner gerespecteerd wordt.

Zo werkt een BIN

1. Als een BIN-lid een verdachte situatie of vreemd gedrag opmerkt in de buurt, verwittigt en informeert hij/zij de politie.

2. De politie gaat na wat er aan de hand is en kan een bericht sturen aan alle BIN - leden in de gemeente of wijk om alert te zijn. Dit BIN-bericht wordt verspreid per telefoon (vast of mobiel, afhankelijk van de keuze van het BIN-lid).

3. De BIN-leden voeren de preventietips van de politie uit (bv. lichten aansteken, uitkijken naar, ...).

4. Later volgt feedback via een BIN-bulletin. Daarnaast bezorgen de lokale politie en de BIN-medewerkers preventie-informatie aan de BINleden via periodieke nieuwsbrieven of BIN-bulletins.

Ook bij onrustwekkende verdwijningen kan het BINnetwerk gebruikt worden om de bevolking hierover in te lichten en mee te laten uitzien naar de vermiste persoon.

De burgemeester kan bij een crisissituatie het BINnetwerk gebruiken om de bevolking in te lichten met preventieboodschappen.

Op de bijgevoegde kaart zie je welke BIN - netwerken momenteel actief zijn in Kontich - Waarloos. Meer informatie over de werking van een BIN vind je op deze website