Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek worden de rechten en de plichten m.b.t. het gebruik van de onroerende goederen behandeld.
Problemen met bv. lichten en zichten, of met het gebruik van een gemene muur zijn een burgerrechterlijke zaak. Bij een onenigheid of betwisting hieromtrent kan het lokaal bestuur niet optreden. Een uitspraak in een geschil zal via een rechterlijke procedure moeten bekomen worden.

In het Burgerlijk Wetboek - Boek II, Goederen Wetboek en verschillende beperkingen van eigendom - zijn er diverse artikels opgenomen m.b.t. de private onroerende goederen van, o.a.:
- Titel II: Eigendom (en medeëigendom) van een woning:
Burgerlijk Wetboek art. 544-577/14
- Titel III: het vruchtgebruik, gebruik en bewoning
Burgerlijk Wetboek art. 578-636
- Titel IV: Erfdienstbaarheden of grondlasten:
Burgerlijk Wetboek art. 637-710bis

De erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd uit gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort. Erfdienstbaarheden zijn verbonden aan een erf, en niet aan een bepaalde eigenaar van dat erf.
Vooraleer een woning of een stuk grond aan te kopen is het aangewezen om na te gaan of er geen bezwarende erfdienstbaarheden bestaan. Normaal zal de notaris die instaat voor de verkoopakte u hieromtrent afdoende kunnen informeren.

Een aantal wettelijke erfdienstbaarheden gevestigd ten voordele van particulieren zijn:

  • - de gemene muur, de gemene afsluitingsmuur in steden en voorsteden
  • en gemene sloten,
  • - de afstand bij bepaalde bouwwerken (bv. graven van putten, optrekken van
  • een schoorsteen, ...),
  • - lichten en zichten,
  • - dakdrop,
  • - recht van uitweg,
  • - de afstand van de beplantingen


Voor meer gedetailleerde informatie omtrent deze materie kan verwezen worden naar het Burgerlijk Wetboek of naar de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.