Premie Passiefhuis

Deze premie kan enkel nog aangevraagd worden voor werken die uitgevoerd werden voor 15 mei 2023. Energetische renovaties die na 15 mei 2023 werden uitgevoerd, komen mogelijks in aanmerking voor de nieuwe premie voor energiebesparende maatregelen.

Een passiefhuis is een zeer energiezuinige woning die het grootste deel van het jaar op kamertemperatuur blijft zonder actieve verwarming. Het bruto verbruik voor ruimteverwarming moet kleiner zijn dan 15 kWh/m2/jaar.

Voor wie?

De premie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de premie aanvraagt. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het laten uitvoeren van de vooropgestelde resulterende werken aan de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De premie kan aangevraagd worden door:

 1. de eigenaar van de woning
 2. de gebruiker of huurder van de woning op voorwaarde dat er een schriftelijke toelating van de eigenaar is bijgevoegd.

Het gemeentebestuur is in geen opzicht verantwoordelijk voor de uitvoering, noch voor eventuele fouten en schade dat kan voortvloeien uit de genomen werkzaamheden.

Voorwaarden

Binnen de door de gemeente voorziene beschikbare budgetten wordt een premie verleend voor de bouw van een passiefhuis op voorwaarde dat:

 • De plaatsing of het bouwen moet geschieden door een geregistreerd aannemer, in overeenstemming met alle wetten, normen (Belgische en Europese), reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.
 • De plaatsing, het onderhoud of het bouwen van de installaties moet gebeuren conform alle wettelijke bepalingen zo nodig met de noodzakelijke vergunning (omgevingsvergunning) indien deze activiteit meldings- of vergunningsplichtig wordt geacht, hetzij door de VCRO, hetzij door de Vlarem indelingslijst.
 • De woningen beschikken over een kwaliteitsverklaring voor gebouwen in de passiefhuisstandaard afgeleverd door vzw Pixii;
 • Het bruto verbruik voor ruimteverwarming moet kleiner zijn dan 15 kWh/m2/jaar, het totaal energieverbruik voor ruimteverwarming. Er wordt in een passiefhuis een mechanisch ventilatiesysteem met warmterecuperatie toegepast.

Procedure

 1. De premieaanvraag wordt ingediend bij de dienst Omgeving binnen het jaar na de uitvoering van de werken (factuurdatum geldt als bewijs), op straffe van verval van de premies.
 2. De aanvraag omvat:
  • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld;
  • een kopie van de facturen van de investering;
  • minimum 3 foto's van de uitgevoerde werken;
  • indien van toepassing een schriftelijke toelating van de eigenaar van de woning indien vereist volgens artikel 4 §1. 2°.

Bedrag

De premie bedraagt 1500 euro.

Afhandeling

Binnen de 60 dagen wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Het gemeentebestuur heeft het recht de uitgevoerde werken te controleren, vooraleer over te gaan tot uitbetaling van de premie.

De uitbetaling van de premie gebeurt in de loop van december van het aangevraagde jaar. Laattijdige betalingen kunnen geenszins leiden tot een schadevergoeding of interesten.

Annulatie of terugvordering van de premie

Het gemeentebestuur behoudt het recht om de premie niet uit te betalen of, indien dit reeds gebeurd zou zijn, de premie terug te vorderen, indien blijkt dat:

 • de bepalingen van dit reglement of andere wettelijke bepalingen zoals de VLAREM II-voorwaarden (indien van toepassing) of voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning (indien van toepassing) niet werden nageleefd;
 • valse verklaringen werden afgelegd in het aanvraagformulier.
 • toegang weigeren aan een gemeenlijke ambtenaar of een persoon in opdracht van de gemeente om de controle uit te voeren
 • het niet goed onderhouden waardoor de installatie niet meer in goede staat is of niet meer optimaal werkt

Regelgeving

Dit besluit treedt in werking op 19 november 2018.