Beroepsprocedure

Tegen een stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning, uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen, kan in beroep gegaan worden bij de bestendige deputatie.

Beroepsprocedure als aanvrager

Beroepsprocedure als belanghebbende derde

Beroepsprocedure als procesbewame vereniging

Tegen een melding kan in beroep gegaan worden bij de raad van vergunningsbetwistingen door:

  • de aanvrager van de vergunning of van het as-builtattest, de persoon die de melding heeft verricht, respectievelijk de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het voorwerp uitgemaakt van een registratie beslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt;
  • de bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuurorganen
  • elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden als gevolg van de vergunnings-, validerings- of registratiebeslissing of aktename van een melding;
  • procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de vergunnings-, validerings- of registratiebeslissing of aktename van een melding zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en affectieve werking overeenkomstig de statuten;

De beroepen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig dagen, die ingaat als volgt:

a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is;
b) hetzij de dag na de startdatum van de aanplakking, in alle andere gevallen.