Nieuw Algemeen bouwreglement

In onze gemeente werd een nieuw 'algemeen bouwreglement' goedgekeurd dat zich aanpast aan de huidige kijk op ruimtelijke ordening. Voor wie wil bouwen, verbouwen, renoveren, etc. zijn er vanaf 1 oktober 2021 nieuwe, specifieke voorschriften gelden.
De Kontichse reglementering, de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'algemeen bouwreglement v.3.1.', was intussen al 10 jaar oud en dus aan vernieuwing toe. Met dit vernieuwde algemene bouwreglement hopen we het aantal nieuwe woonentiteiten met 40 procent te kunnen verminderen. Dat willen we doen door het reglement aan te passen aan de huidige kijk op de ruimtelijke ordening en op te bouwen rond principes zoals leefbaarheid, duurzaamheid en differentiatie.
  • Wat de leefbaarheid betreft, streven we er naar om ervoor te zorgen dat naburige gebouwen elkaars verblijfkwaliteit niet verminderen: we willen voldoende grote ruimtes met licht, lucht, zichten én een mooie buitenruimte.
  • We zetten daarbij ook in op duurzaamheid door aandacht te schenken aan de plaatselijke waterhuishouding, energiezuinigheid en biodiversiteit.
  • Daarenboven zorgen we voor een gedifferentieerd beleid door een duidelijker onderscheid te maken tussen het kerngebied, het kernschilgebied en de buitengebieden. In het kerngebied, mag er best gebouwd worden, maar daar waar we het landelijke karakter willen behouden, wordt grootschalig bouwen absoluut ontmoedigd.

Op deze manier komt het vernieuwde bouwreglement ook tegemoet aan de verzuchtingen over de gemeente die volgebouwd wordt. Omdat het meestal over private projectontwikkeling gaat, moeten we vaak machteloos toekijken hoe grondeigenaars hun perceel maximaal laten bebouwen. Dit bouwreglement besteedt daar aandacht aan. Aan de goedkeuring ervan, ging een hele inspraakperiode vooraf met een openbaar onderzoek, diverse adviezen en talrijke gemeenteraadscommissies. 

De nieuwe regels zijn van toepassing op omgevingsvergunningsaanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2021.