Premie afkoppeling regenwater van afvalwater

De afkoppelling van hemelwater van de gewone riolering verkleint bij hevige regenval de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en vermindert de kans op mogelijke overstromingen en overstortingen op waterlopen.

Aangezien de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel een grote financiële inspanning vraagt, voorziet de gemeente Kontich een financiële tegemoetkoming.

Kosten ten laste van Pidpa - eigenaar/bewoner
Alle kosten voor de optimale afkoppeling van het hemelwater tot aan de rooilijn boven het vastgestelde maximale premiebedrag van 1000 euro zijn ten laste van de eigenaar/bewoner. Alle kosten aan de boveninfrastructuur (herstelling/vernieuwen opritten/tuinen/afsluitingen e.d.) zijn volledig ten laste van de eigenaar/bewoner.

Premiebedrag
Het premiebedrag van maximum 1000 euro wordt vastgesteld op basis van bewijsbare facturen van de in artikel 4 bedoelde kosten. Indien de bewezen kosten minder dan 1000 euro bedragen, wordt de premie vastgesteld tot die bewezen kosten.
Enkel facturen van de door de afkoppelingsdeskundige voorgeschreven materialen komen in aanmerking. De premie wordt automatisch uitbetaald na einde der werken als de keurder vanuit Pidpa is langs geweest en een conform attest werd afgeleverd.

Premie aanvragen

Om de premie aan te vragen, maak je gebruik van onderstaand aanvraagformulier. De aanvraag wordt samen met de nodige bijlage ingediend bij Pidpa. Het aanvraagformulier en de bijlage worden verstuurd naar riolering_afkoppeling@pidpa.be.

Niet of niet optimaal afkoppelen

Voor de duurtijd van de huidige legislatuur en met ingang van 1 januari 2020, wordt een belasting geheven op:

  • het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater volgens de Vlarem II, art. 4.2.1.3,§4, eerste lid bij gebouwen en percelen gelegen in een straat waar de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel is gebeurd en afkoppeling verplicht is zoals voorzien in de Vlarem II, art. 4.2.1.3,§4, eerste lid. Onder afkoppelen wordt verstaan het gescheiden aanbieden van vuil water en regenwater.
  • het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning en/of aangeduid op het goedgekeurde plan horende bij de vergunning.
  • bij het vaststellen dat een situatie op privaat terrein niet (langer) voldoet aan de Vlarem wetgeving betreffende optimale afkoppeling en aansluitplicht.

Meer info vind je terug in het belastingsreglement hieronder.