Adoptieakte

Een adoptieakte wordt opgesteld door een notaris of door de vrederechter. 

Na homologatie (goedkeuring) door de rechtbank van eerste aanleg en na het verstrijken van de termijn van beroep, gebeurt de overschrijving van het adoptievonnis op de dienst burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant(en). 

Dit op verzoek van de procureur.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.