Adoptie

Dit product is enkel op afspraak.

Adopties in België
De adoptie is een juridische maatregel. De gemeentelijke tussenkomst blijft beperkt tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

De Belgische wetgeving kent twee soorten adopties: de gewone adoptie en de volle adoptie.

Bij een gewone adoptie blijven de oorspronkelijke familiebanden bestaan.
Een volle adoptie verleent aan de geadopteerde en zijn afstammeling(en) hetzelfde statuut en dezelfde rechten als een kind geboren uit de adoptant(en). De oorspronkelijke familiebanden worden opgeheven.

Wil je een kind te adopteren, contacteer dan:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse centrale autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
02 533 14 76 of 02 533 14 77
adoptie@kindengezin.be - Website: www.kindengezin.be

De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter.
Het homologatievonnis of -arrest (dit is de goedkeuring van de rechtbank) wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant. De rechtbank of het Hof van Beroep stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar deze dienst. Eventuele verwittigingen, zoals voor randmeldingen aan akten, voor een nieuwe identiteitskaart, enz ... worden eveneens door deze laatste dienst geregeld.

Adopties in het buitenland
Een buitenlandse adoptievonnis dien je in België eerst te laten registreren bij:

Federale Overheidsdienst Justitie
directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale centrale autoriteit dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15, 1000 Brussel
02 542 71 61
adoption.int.adoptie@just.fgov.behttp://www.just.fgov.be/adoptie

Daarna kan je de adoptiebeslissing op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats laten overschrijven.