Aangifte wijziging van beroep

Elke beroepswijziging moet je aangeven bij de dienst burgerzaken.

Het lokaal bestuur moet bij elke aanvraag voor een inschrijving in de registers als titularis van een vrij beroep - waarvan de titel bij wet beschermd is (advocaat, arts, architect, enzovoort) - aan de aangever een officieel document vragen dat bewijst dat hij gemachtigd is om die beroepsactiviteiten uit te oefenen.

Wie beschouwen we als zijnde ‘zonder beroep’?

• Personen die nooit een vak of een beroep uitoefenden;
• Kinderen die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikten;
• Personen die de volle leeftijd van 18 jaar bereikten en die nog school lopen. Zij kunnen echter wel vragen dat de vermelding ‘student’ tussen haakjes naast de woorden ‘zonder beroep’ gezet wordt, voor zover ze voltijds de lessen volgen van een onderwijsinrichting met volledig leerplan én ze een getuigschrift van het hoofd van de inrichting voorleggen;
• Werklozen die nooit een beroep uitoefenden. Werklozen die reeds een beroep uitoefenden, nemen we in de registers op onder hun laatste beroepskwalificatie.