Leefloon

Wat?

Je hebt recht op een leefloon als je geen inkomsten hebt en je niet in staat bent deze toestand zelf te veranderen.

Als je wel een inkomen hebt, maar dit onder het bedrag van het leefloon ligt, kan je een bijpassing vragen.

In beide gevallen zal je situatie grondig onderzocht worden door de maatschappelijk assistent van de sociale dienst, om te kijken of je voldoet aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een leefloon.

 De bedragen van het leefloon worden bepaald bij wet.

 Bedrag

 Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je gezinstoestand. Er zijn 3 categorieën leefloon:

 - Je bent samenwonende wanneer je met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, vaste kosten, voeding,...) deelt. De persoon met wie je samenwoont is niet noodzakelijk een partner (categorie 1)

- Je bent alleenstaande wanneer je alleen woont (categorie 2)

- Je bent persoon met gezinslast wanneer je minstens 1 minderjarig kind ten laste hebt (categorie 3)

De bedragen van het leefloon (vanaf 01/11/2023) zijn volgende:

Categorie 1: € 842,12 per maand

Categorie 2: € 1.263,17 per maand

Categorie 3: € 1.707,11 per maand

 Als je inkomsten hebt voor de periode waarvoor je leefloon aanvraagt, worden deze inkomsten in mindering van het leefloon gebracht.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op het leefloon, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

- je hebt de Belgische nationaliteit, bent als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister of je bent staatsloos of erkend vluchteling of je bezit de subsidiaire beschermingsstatus of je bent in gezinshereniging met een Belg of Europeaan

- je werkelijke verblijfplaats is in Kontich

- je bent meerderjarig, door het huwelijk ontvoogd of je hebt kinderen ten laste of bent zwanger

- je hebt geen of niet voldoende inkomsten en je bent niet in staat hier door eigen inspanningen aanspraak op te maken

- je bent bereid te werken (tenzij dit niet kan omwille van gezondheid of billijkheidsredenen)

- je hebt geen recht op andere sociale uitkeringen, zoals werkloosheidsuitkering, pensioen of invaliditeitsuitkering.

Je moet aan al deze voorwaarden voldoen om recht te hebben op het leefloon.

Procedure

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk assistent zal een sociaal en financieel onderzoek doen om na te gaan of je wel of geen recht hebt op het leefloon.

Elke aanvraag wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit comité komt om de twee weken samen op dinsdag om 10 uur. Je hebt steeds het recht om gehoord te worden in verband met je dossier. 

Je krijgt via de post een brief toegestuurd met de beslissing die het comité genomen heeft.

Wat meebrengen

Om je aanvraag voor het leefloon grondig te kunnen onderzoeken, hebben wij een aantal documenten nodig:

- Identiteitskaart

- Inschrijvingsbewijs VDAB

- Beslissing werkloosheidsuitkering RVA

- Laatste loonfiches

- Bewijs van kinderbijslag (bankuitreksel)

- Bewijs van pensioen (bankuitreksel)

- Vonnis echtscheiding/voogdij

- Huurcontract of eigendomsbewijs woning

- Rekeningnummer

Meer info

Voor meer info rond het leefloon kan je onze dienst telefonisch contacteren, of langskomen op de permanentie-momenten.