2024000431 - Rubensstraat zn - de aanleg van een fietstunnel onder de gewestweg n171 kontich - boom

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning Rubensstraat 105stedenbouwkundige handelingen

  • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
  • vegetatiewijzigingen

Wij delen jou mee dat door Eva Van den Bossche namens Agentschap Wegen en Verkeer een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Rubensstraat 105, kadastraal gekend als Kontich, afdeling 1 sectie B nummers 304G3, 305/2 A, 305/2 B en 387C.

De ingediende aanvraag omvat : de aanleg van een fietstunnel onder de gewestweg n171 kontich - boom.


De ingediende aanvraag omvat de volgende rubrieken :

Rubriek Omschrijving Gevraagd voor
3.4.2° verhoogde lozingsnorm (VL) voor PFAS (PFBA) en Arseen (Nieuw) 35,4 m³/uur
3.6.3.2° waterzuiveringsinstallatie voor PFAS (PFBA) (Nieuw) 35,4 m³/uur
53.2.2°b)2° Debiet van de bemaling: (H6) 38 847 m³ over 200 kalenderdagen

Gemiddeld dagdebiet: 549.4 m³/dag (22.9 m³/u)

Maximum dagdebiet: 850 m³/dag (35.4 m³/u) (Nieuw)

38847 m³/jaar

De aanvraag kan je inkijken vanaf 18 juni 2024 tot en met 18 juli 2024 .

De volledige aanvraag is raadpleegbaar op het omgevingsloket via volgende link https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024000431.

De aanvraag ligt tevens ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich. U dient hiervoor een afspraak te maken via de website www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2024000431.

Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 18 juli 2024 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2024000431

Vermeld duidelijk: Bezwaar/OMV_2024000431.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.