2023 - Blauwesteenstraat 120+ - Conformverklaring Beperkt bodemsaneringsproject

De burgemeester brengt ter kennis van het publiek dat het door VK-Meubel bv met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Blauwesteenstraat 120+, opgesteld door EFI Global Belgium BV, ingediende beperkte bodemsaneringsproject op het perceel gelegen te 2550 Kontich, hetzelfde adres, kadastraal gekend Kontich, 11602_E_39_R_3 en 11602_E_39_V_3, waarbij een inrichting zal geëxploiteerd worden die omgevingsvergunningsplichtig is, omvattende:

  • uitgraving en behandeling uitgegraven bodem: de bodem wordt niet on-site opgeslagen en/of gereinigd;
  • grondwateronttrekking met een debiet tussen 500 en 30.000 m³/jaar;
  • zuiveren, lozen en herinfiltratie: er zal geloosd worden na zuivering van het opgepompte bemalingswater.

door de OVAM conform werd verklaard op 12 januari 2023 aan de bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006

De uitspraak inzake conformiteit van het bodemsaneringsproject 

ligt ter inzage van het publiek van 23/01/2023 t.e.m. 22/02/2023 (12 uur)

tijdens de diensturen bij de dienst Omgeving, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich. Gedurende die periode kan op grond van artikel 61 van het Bodemdecreet beroep aangetekend worden bij de Vlaamse Regering tegen dit besluit van de OVAM, vermeld in artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet.

  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer 2023_Blauwesteenstraat 120+_OVAM_dossiernummer 18133

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/2023_Blauwesteenstraat 120+_OVAM_dossiernummer 18133

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.