2021188546 - Prins Boudewijnlaan 14 - De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning THE VILLERMONT

Wij delen jou mee dat door ALIDES REAL ESTATE INVESTMENT AND MANAGEMENT NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen De Villermontstraat 17 en Prins Boudewijnlaan 14, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummers 90G2, 91A3, 91Z, 91B3, 91X en 91W2.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 3.4.2° - Het lozen van het bemalingswater, zonder behandeling in een waterzuiveringsinstallatie, op voorwaarde dat de staalname van het bemalingswater aantoont dat er geen overschrijdingen zijn van de aangevraagde lozingsnormen.

Nieuw - 3.6.3.2° - Indien uit staalname blijkt dat het bemalingswater verontreinigd is (boven de aangevraagde lozingsnormen), zal het bemalingswater (vooraleer het geloosd wordt) gesaneerd worden minimaal tot de vergunde lozingsnormen bereikt zijn.

Nieuw - 53.2.2°b)2° - De aangevraagde debieten zijn onderbouwd in de studie in bijlage en ook toegelicht in de vragen.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 13 januari 2022 tot en met 11 februari 2022.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021188546. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 11 februari 2022 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021188546

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021188546.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.