2021015185 - Meylweg 39A - de inrichting van een braakliggend perceel tot volwaardig overdekt recreatief e-park met een ondersteunend gebouw.

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning RECREATIE INFRASTRUCTUUR (2)

Wij delen jou mee dat door de heer Alain Thiran, de heer Sebastian Roemendael en Alain Thiran namens SQUAREMETERS BV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Meylweg 39A, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummer 666F.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvat de inrichting van een braakliggend perceel tot volwaardig overdekt recreatief e-park met een ondersteunend gebouw.

Werk ingegeven op het digitaal loket, gelieve een omschrijving in te vullen

De aanvraag kan je inkijken vanaf 4 maart 2021 tot en met 2 april 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021015185. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 2 april 2021 op volgende wijze worden ingediend:

- digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)

- digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )

- per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich

- tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich

- per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021015185

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021015185.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.