2020040464 - Meylweg 32 - het bouwen van een tweewoonst

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning TWEEGWCH

Wij delen jou mee dat door de heer Filip Christiaens en mevrouw Sophie Moncarey een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Meylweg 32, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummers 665W, 665X, 665Z en 665Y.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het bouwen van een tweewoonst.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 4 mei 2020 tot en met 3 juni 2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2020040464. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 3 juni 2020 op volgende wijze worden ingediend:

  •  digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2020040464

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020040464.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.