2019124663 - Reepkenslei 53 - het bouwen van een zorgcentrum (fase 1) en dagcentrum (fase 2) na afbraak van een bestaande bebouwing

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning BOUWEN ZORGCENTRUM (FASE 1) EN DAGCENTRUM (FASE 2) NA AFBRAAK BESTAANDE BEBOUWING

Wij delen jou mee dat door IRIS VZW en de heer Daniël Bonjean een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Reepkenslei 53 en Reepkenslei 53, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie F nummer 315G.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het bouwen van een zorgwoning (fase1) en dagcentrum (fase2) na afbraak van een bestaande bebouwing.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 53.2.2°a) - plaatsen van een tijdelijke bronbemaling voor het verlagen van de grondwaterstand voor goede plaatsing van nieuwe bebouwing

De aanvraag kan je inkijken vanaf 16 november 2019 tot en met 15 december 2019.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019124663. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 15 december 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019124663

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019124663.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.