2019083086 - Pronkenbergstraat 29, 29A en 29B - Het verkavelen van 3 kavels voor meergezinswoningen

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning VERKAVELING PRONKENBERGSTRAAT KONTICH

Wij delen jou mee dat door de heer Jan Vercammen een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Pronkenbergstraat 29A, Pronkenbergstraat 29 en Pronkenbergstraat 29B, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummers 187T, 187S en 187T2.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 7 augustus 2019 tot en met 5 september 2019.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019083086. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 5 september 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (www.kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeentplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019083086Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019083086.
  • Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.