2019080324 - Prins Boudewijnlaan 7D - exploitatie van een of meerdere IIOA's

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning SNF WATER BVBA - OVA KLASSE 2 VERGUNNING (LUIK MILIEU)

Wij delen jou mee dat door de heer Mark Bogaerts en SNF WATER BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Prins Boudewijnlaan 7D, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummer 77M. Ten gevolge van een verzoek om rubriek 3.4.1.a te wijzigen naar 3.4.1.b werd een wijzigingslus opgestart.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 3.4.1.b - Lozen van bedrijfsafvalwater uit laboratorium bevattende een of meer gevaarlijke stoffen in hogere concentraties opgenomen in lijst 2C van bijlage 2 Vlarem II 

(nieuw OO na wijzigingslus: wijzigingsverzoek verzonden met de vraag om rubriek 3.4.1.a te wijzigen naar 3.4.1.b.)

Nieuw - 15.1.1° - Stallen van voertuigen

Nieuw - 17.3.4.2°b) - Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (maximaal 15 ton)

Nieuw - 17.3.6.2°b) - Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (maximaal 15 ton).

Nieuw - 17.4. - Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (

Nieuw - 24.3. - Laboratorium voor uitvoering van slibontwateringstesten

De aanvraag kan je inkijken vanaf 9 september 2019 tot en met 8 oktober 2019.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019080324. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 8 oktober 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019080324

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019080324.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.